Sejm przyjął ustawę związaną z rynkiem kryptowalut.

Ustawa odnośnie kryptowalut przegłosowana przez polski Sejm.

 

Projekt został zatwierdzony przez sejm dnia 01.03.2018. Większość klubów parlamentarnych przyjęła projekt. Ustawowa definicja waluty cyfrowej w Polsce :

„Walucie wirtualnej – rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które
nie jest:
a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki
centralne lub inne organy administracji publicznej,
b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację
międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej
organizacji lub z nią współpracujące,
c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych,
d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi,
e) wekslem lub czekiemb
– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze
i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie
przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu
elektronicznego”

 

Ustawa od maja 2017.r przechodziła przez najróżniejsze instytucje, oraz była tematem wielu dyskusji. W tym roku, miesiąc temu przekazano zatwierdzony projekt ustawy do sejmu. Po dwóch sesjach odbyło się głosowanie, podczas którego zatwierdzono dokument.

Pojawiło się pojęcie giełd kryptowalut brzmiące :

„podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług
w zakresie:
a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e”

 

W uzasadnieniu zawarto zapisy, związane z działaniami unijnymi :

„Natomiast ujęcie w katalogu instytucji obowiązanych podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi a prawnymi środkami płatniczymi (art. 2 ust. 1 pkt 12) znajduje swoje źródło w V AMLD. Zgodnie z zapisami V AMLD, państwa członkowskie Unii Europejskiej będą miały obowiązek nałożenia na podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi a prawnymi środkami płatniczymi oraz prowadzące na rzecz swoich klientów portfeli walut wirtualnych obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z faktem, że procedura legislacyjna projektu V AMLD jest bliska finalizacji oraz ze względu na dotychczasowe doświadczenia Generalnego Inspektora związane z analizą transakcji podejrzanych, doświadczenia zagranicznych jednostek analityki finansowej dotyczące wykorzystywania walut wirtualnych do prania pieniędzy, a także wytyczne FATF określone w „Guidance for a risk-based approach – Virtual Currencies” z czerwca 2015 r.”

 

Pozostaje teraz czekać, aż dokument trafi do Senatu RP, gdy zostanie pozytywnie rozpatrzony, by następnie trafić do najważniejszego człowieka w państwie, gdzie Prezydent RP złoży swój podpis.


REKLAMA